پشتیبانی آنلاین
sms:10004673
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت مشخصات بازاریاب

با تکمیل مشخصات خود می توانید با ما همکاری نمایید و در سود ما سهیم باشید.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
شماره تماس :
زمینه بازاریابی:
نام بانک:
شماره کارت :
شماره حساب:
توضیحات :

به فرم های ناقص رسیدگی نخواهد شد.

در صورتی که شماره حساب و نام بازاریاب مطابقت نداشته باشد، مبلغ پورسانت واریز نمی شود.