پشتیبانی مشتریان
sms:10004673
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

شماره حساب

شماره شبا شماره حساب شماره کارت صاحب حساب بانک
IR920180000000003832577366 
 3832577366 6273531040233002
اکبر صابری
 تجارت
     6273531010236473 اکبر صابری  تجارت
IR710170000000304075464000
 0304075464000  6037991848929992 اکبر صابری ملی
IR250190000000300160053004  0300160053004  6037691653948315 اکبر صابری  صادرات
IR130190000000100744770006  0100744770006   اکبر صابری  صادرات
     6221061049883012  اکبر صابری پارسیان
   4900948382     گسترش ارتباطات و فناوری روماک ملت